2023-11-30

کتاب علوم انسانی و اجتماعی در ایران

مطالعه کتاب حاضر از چند جهت اهمیت دارد؛ نخست رویکرد فارغ از جهت­گیری و همچنین نقد منصفانه‌ای که نگارنده در طرح موضوعات مبتلابه نظام آموزشی که […]
2023-11-29

کتاب دین و سبک زندگی، بررسی تجربی در کلان شهر تهران

ســبک زندگــی مفهومــی چنــد بعــدی اســت. هــر چنــد کــه ایــن مفهــوم بیشــتر در علــوم رفتــاری و بــرای توصیــف واقعیــت هــای اجتماعــی مطــرح شــده اســت امــا امــروزه […]
2023-11-28

توجه‌مان به معلم درون‌ باشد که صدای هویت و یکپارچگی ماست

کتاب «شهامت تدریس: سفری به دنیای درون معلم»، مشهورترین اثر پارکر جی. پالمر، معلم، فیلسوف و جامعه‌شناس سرشناس آمریکایی، به تازگی با ترجمه نوگل روحانی توسط […]
2023-11-28

«بازگشت کنشگر» نقد و بررسی می‌شود

آلن تورن فرانسوی با عمر دراز و حجم عظیم نظریه‌پردازی‌ها و آثار بزرگ و مهمی که خلق کرده، پرچمدار بخش بزرگی از تحولات جامعه‌شناسی در قرن […]