2023-11-30

کتاب علوم انسانی و اجتماعی در ایران

مطالعه کتاب حاضر از چند جهت اهمیت دارد؛ نخست رویکرد فارغ از جهت­گیری و همچنین نقد منصفانه‌ای که نگارنده در طرح موضوعات مبتلابه نظام آموزشی که […]
2023-11-29

کتاب دین و سبک زندگی، بررسی تجربی در کلان شهر تهران

ســبک زندگــی مفهومــی چنــد بعــدی اســت. هــر چنــد کــه ایــن مفهــوم بیشــتر در علــوم رفتــاری و بــرای توصیــف واقعیــت هــای اجتماعــی مطــرح شــده اســت امــا امــروزه […]