سخنرانی دکتر نعمت‌الله فاضلی در نشست نقد کتاب سیاست‌های فرهنگی

هویت ایرانیان؛ مناظره نعمت الله فاضلی و احمد نادری
2023-12-01
میزگرد: توانمندسازی زبان پارسی در عرصه مدیریت (چالشهای زبان فارسی در ترجمان مفاهیم مدیریتی)
2023-12-01